Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY USŁUGOWEJ

„Progres Services”

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, w szczególności zawarcia i wykonania umowy o wykonanie usług wskazanych na stronie https://legalnodopolshi.com/, a także postępowania reklamacyjnego.

 §1.

Słownik pojęć

 1. Firma – Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000863576, posiadającej NIP: 5842797763, REGON: 387220658.
 2. Platforma usługowa – serwis internetowy należący do usługodawcy dostępny pod adresem: https://legalnodopolshi.com/.
 3. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Platformy usługowej, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Platformy usługowej.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie na Platformie usługowej.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Firmę na rzecz Klienta.
 7. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie Usług zawierana albo zawarta między Klientem a Firmą za pośrednictwem Platformy usługowej, na podstawie, której Firma zobowiązana jest do świadczenia określonych usług według wyboru Klienta.
 8. Rejestracja konta – jednorazowa czynność przy złożeniu zamówienia, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Firmę na stronie Platformy usługowej.
 9. Konto – zbiór danych przechowywanych w Platformie usługowej oraz w systemie teleinformatycznym Firmy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów o świadczenie usług na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, zawierać umowy o świadczenie usług na odległość oraz podjąć kontakt z Firmą.
 10. Czas realizacji Usługi – szacunkowa liczba dni roboczych, w których Usługa jest realizowana, przy czym w przypadku okoliczności niezależnych od Firmy może on ulec przedłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w zakresie chęci zawarcia Umowy o świadczenie usług na odległość, złożone za pośrednictwem Platformy usługowej, określające: rodzaj Usługi w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty.
 13. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji – oświadczenie woli Firmy w zakresie przyjęcia Zamówienia Klienta, stanowiące potwierdzenie przyjęcia usługi do realizacji, określające: czas realizacji Usługi, dane niezbędne do dostarczenia przez Klienta celem rozpoczęcia wykonywania Usługi.

 §2. 

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Platformy usługowej jest Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000863576, posiadającej NIP: 5842797763, REGON: 387220658, adres e-mail: contact@legalnodopolshi.com, telefon kontaktowy: +48 (58) 511 05 50.
 2. Do korzystania z Platformy usługowej, przeglądania dostępnych Usług oraz zawarcia umowy o świadczenie usług na odległość niezbędne jest posiadanie:
  1. urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu,
  2. przeglądarki internetowej w celu pobierania i wyświetlania strony internetowej,
  3. aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Koszty wynikające z korzystania z Internetu przez Klienta obciążają go osobiście.
 4. Firma może porozumieć się z Klientem poprzez pocztę elektroniczną contact@legalnodopolshi.com oraz przez wewnętrzny czat dostępny w Koncie Klienta.
 5. Klient może porozumieć się z Firmą poprzez pocztę elektroniczną, wewnętrzny czat dostępny w Koncie Klienta lub formularz kontaktowy dostępny na stronie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych na Platformie usługowej, podejmowane są środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych przesyłanych przez Internet. Korespondencja podlega ochronie antywirusowej i jest kierowana wyłącznie do określonego Klienta.
 7. Przedmiotem Umowy o świadczenie Usług są szeroko pojęte usługi legalizacyjne, w szczególności:
  1. Doradztwo z zasad pobytu w Polsce;
  2. Umiejscowienie Aktu urodzenia/małżeńskiego;
  3. Usługa Concierge;
  4. Doradztwo w sprawie legalizacji pobytu;
  5. Pobyt czasowy I część – złożenie wniosku;
  6. Pobyt czasowy II część – prowadzenie wniosku;
  7. Zmiana decyzji o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
  8. Zezwolenie na Pobyt stały I część – złożenie wniosku;
  9. Zezwolenie na Pobyt stały II część – prowadzenie wniosku;
  10. Odwołanie od negatywnej decyzji przed organem II instancji;
  11. Uznanie za obywatela polskiego.
 8. Ceny Usług prezentowanych na Platformie usługowej wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 9. Firma świadczy Usługi wyłącznie na rzecz konsumentów.Firma nie prowadzi sprzedaży zarejestrowanym aktywnie podmiotom gospodarczym.
 10. Informacje o cenie Usługi oraz jej szczegółowym przedmiocie dostępne są na stronie internetowej Platformy usługowej i zamieszczone są przy prezentowanej Usłudze.
 11. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Platformy usługowej.
 12. Ceny Usług prezentowanych na stronach internetowych Platformy usługowej mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 13. Klient korzystający z Platformy usługowej jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Platformy usługowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. korzystania z Platformy usługowej zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  4. korzystania z Platformy usługowej w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy usługowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Platformy usługowej niezamówionej informacji handlowej (spam).
 14. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez Klienta, które mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia. Podanie fałszywych danych może być obarczone odpowiedzialnością karną.

 §3.

Rejestracja i logowanie

 1. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy usługowej Klient wyraża zgodę na Rejestrację konta.
 2. Założenie i korzystanie z Konta Klienta na stronie internetowej Platformy usługowej świadczone jest drogą elektroniczną.
 3. Rejestracja jest jednorazowa, nieodpłatna i konieczna do złożenia Zamówienia na Platformie usługowej.
 4. Rejestracja Konta Klienta odbywa się po wyrażeniu zgody, uruchamia się automatycznie w Platformie usługowej podczas składania zamówienia za pośrednictwem Platformy usługowej.
 5. Zarejestrowanie Konta Klienta w Platformie usługowej wymaga wypełnienia formularza zamówienia przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail). W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Platformie usługowej, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 6. Po wypełnieniu formularza zamówienia, akceptacji regulaminu, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na założenie Konta Klienta i naciśnięcia przycisku „Kupuje i płacę” z tą chwilą zostanie zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 
 7. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, na adres poczty elektronicznej zostanie niezwłocznie wysłana przez Firmę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem utworzenia Konta Klienta, z podaną nazwą użytkownika i link do strony „Ustaw hasło” dla dostępu do Konta Klienta.
 8. Klient może zalogować się do Platformy usługowej, podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz ustawione hasło.
 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@legalnodopolshi.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Platformie usługowej. Klient przyjmuje do wiadomości, że wypowiedzenie umowy w trakcie realizacji Zamówienia, może uniemożliwić jego wykonanie.
 10. Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
  1. korzystanie przez Klienta z Platformy usługowej w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. korzystanie przez Klienta z Platformy usługowej w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  3. korzystanie przez Klienta z Platformy usługowej w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  4. przesyłanie lub zamieszczenie przez Klienta w ramach Platformy usługowej niezamówionej informacji handlowej (spam).
 11. Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Platformie usługowej.
 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta z Platformy usługowej.
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§4.

Składanie Zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu Usługi zaprezentowanej na stronie internetowej Platformy usługowej przez złożenie Zamówienia.
 2. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Platformy usługowej, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza.
 3. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Usługi za pośrednictwem Platformy usługowej.
 4. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu Zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Platformie usługowej. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Platformy usługowej skompletować Zamówienie, wypełnić formularz Zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę”. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 6. Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Kup” Klient dokonuje wyboru Usługi znajdującej się w asortymencie Platformy usługowej w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jej opisem i ceną. Po naciśnięciu na przycisk „Kup”, Klient wypełnia formularz Zamówienia.
 7. W formularzu Zamówienia należy wskazać:
  1. imię i nazwisko oraz adres Klienta,
  2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta.
 8. Klient, który posiada zarejestrowane Konto Klienta w Platformie usługowej może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Platformy usługowej. Usługa jest świadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Platformy usługowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 10. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Usług, danych podanych w formularzu zamówienia, oraz dodania kodu promocyjnego pochodzącego z vouchera pieniężnego uzyskanego w ramach Regulaminu określającego zasady wykorzystywania kodów rabatowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu). W celu modyfikacji Zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „X” widoczne na stronie internetowej Platformy usługowej podczas procedury składania Zamówienia.
 11. Złożenie Zamówienia następuje po skompletowaniu Zamówienia oraz wypełnieniu formularza Zamówienia.
 12. Złożenie Zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Kupuję i płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Platformy usługowej pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 13. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferty zawarcia umowy o świadczenie usług, będących przedmiotem Zamówienia.
 14. Z uwagi na przedmiot Usługi Klient jednocześnie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Firmę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje tym, że po spełnieniu świadczenia przez Firmę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 15. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia bądź odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z informacją w treści maila oraz w postaci linku do treści niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 16. W przypadku odmowy realizacji Zamówienia na rzecz Klienta przez Firmę, Firma w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia zwróci Klientowi uiszczoną Cenę w ten sam sposób, w jaki została dokonana przez niego zapłata.
 17. Świadczenie przez Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Usługi oferowane przez Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem Platformy usługowej jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za pośrednictwem Platformy usługowej.
 18. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy o świadczenie usług, ale nie wcześniej niż od chwili z autoryzacji płatności przez system PayU.
 19. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze.
 20. Dowodem dokonania zakupu jest wiadomość z systemu PayU na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany przez Klienta, przy złożeniu zamówienia, na życzenie Klienta zostanie wystawiona faktura VAT, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Klient upoważnia Firmę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i wyraża zgodę na przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klienta powiadomi Firmę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

§5.

Sposoby płatności

 1. Klient przy składaniu Zamówienia dokonuje płatności za zamówione Usługi w formie płatności online za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem systemu PayU oraz postępowania reklamacyjne są dostępne na stronie www.poland.payu.com.

§6.

Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zamówionych na Platformie usługowej nie przysługuje Klientowi, na rzecz którego Firma za jego wyraźną zgodą, poinformowała go przy składaniu Zamówienia przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Firmę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Jeżeli przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, Usługa nie zostanie wykonana przez Firmę Klient może odstąpić od umowy o świadczenie usług zakupionych na Platformie usługowej bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Firmę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@legalnodopolshi.com.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta, ma obowiązek zapłaty za Usługi spełnione do chwili odstąpienia od umowy.Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionej Usługi, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. 
 6. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. Firma dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§7.

Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności Usługi z umową o świadczenie usług istniejący w chwili jej spełnienia i ujawniony w ciągu dwóch lat od momentu zakończenia świadczenia Usługi. Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność z tego tytułu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2022 r. poz. 2337).
 2. W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrywania reklamacji Konsument powinien wskazać w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, (2) żądania oraz (3) adres e-mailowy wskazany przez Konsumenta z związku z korzystaniem z Platformy usługowej (4) dane kontaktowe Klienta składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Firma rozpatruje reklamację i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania od Konsumenta. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Firma zwróci się do Konsumenta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Firma zobowiązana jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Firma przekazuje Konsumentowi w formie e-mailowej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§8.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku: www.ihgd.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 6. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 7. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 8. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.
 9. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.
 10. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług.

§9.

Usługi nieodpłatne

 1. Firma świadczy na rzecz Klienta drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w postaci:
 2. prowadzenia Konta Klienta.
 3. 30 minutowe konsultacje online z legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
 4. Usługa wskazana w ust. 1 lit. a powyżej świadczone jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
 5. Usługa wskazana w ust. 1 lit. b powyżej świadczona jest tylko online po uprzednim zarejestrowaniu terminu w udostępnionym systemie bookingu znajdującym się na stronie https://outlook.office365.com/owa/calendar/DarmowekonsultacjLegalnoDoPolshi@grupaprogres.pl/bookings/, w dni robocze w zakresie godzinowym od 10:00 do 14:30 i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zebranych w momencie rejestracji na konsultacji.
 6. Firma zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych udostępnionych Klientowi Usług, o czym poinformuje Klienta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 7. Usługa prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi, który dokonał rejestracji, indywidualnego panelu w ramach strony Platformy usługowej, który umożliwia Klientowi dokonywanie wielu czynności bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych w formularzach, w tym zwłaszcza składania Zamówień w oparciu o dane przypisane do Konta Klienta, śledzenie stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień, zgłaszanie reklamacji, składanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług, edytowanie danych.
 8. Firma jest uprawniona do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku podejmowania przez Klienta działań zmierzających do wyrządzenia Firmie szkody, w szczególności prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści niewiązanych z działalnością Firmy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest podyktowane względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń strony Platformy usługowej lub innymi działaniami o charakterze hakerskim. Firma zawiadamia Klienta o przyczynach zablokowania dostępu do Konta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na podany przez niego adres.
 9. Reklamacja dotycząca nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§10.

Własność intelektualna

 1. Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje własność intelektualna przedmiotów związanych z działalnością Platformy usługowej. Własność intelektualna obejmuje prawa autorskie do: loga, projektu witryny internetowej, tekstów umieszczonych na witrynie internetowej, opisów Usług, a także pozostałych materiałów dostępnych i publikowanych na stronie.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Platformy usługowej jest zabronione.

§11.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Platformy usługowej zawierane są w języku polskim, języku ukraińskim i języku angielskim w zależności od wyboru Klienta.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Platformy usługowej pod adresem: https://legalnodopolshi.com/ odnoszące się do Usług prezentowanych na Platformie usługowej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.).
 3. Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Platformy usługowej w zakładce „Regulamin Platformy Usługowej” oraz w siedzibie Firmy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Platformy usługowej następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
 5. Progres Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Platformy usługowej https://legalnodopolshi.com/ wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Platformy usługowej https://legalnodopolshi.com/ przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2024 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.